Mốc tròn nửa tuổi. Đặt cục gạch. Muộn rồi chả viết đc j, phải về với con đã.

Advertisements